FAQ Regels en voorwaarden

Veelgestelde vragen

Wat staat in de koopovereenkomst?

In de koopovereenkomst staan onder meer bepalingen over de koopprijs en de rechten en plichten van koper en verkoper. Het concept krijg je mee tijdens de reserveringsperiode. Als je overgaat tot koop neemt een adviseur van de Kavelwinkel de koopovereenkomst stap voor stap met je door.
Het is verstandig de koopovereenkomst pas te tekenen als je vergaande zekerheid hebt over de financiën en het bouwplan. Een reserveringsovereenkomst is een beter alternatief als die zekerheid er niet is. Het financiële risico is dan 2,5% van de grondkosten in plaats van 10%.

Kan ik na ondertekening van de koopovereenkomst nog onder de koop uit?

Er zijn geen ontbindende voorwaarden opgenomen in de koopovereenkomst. Bij ontbinding van de koopovereenkomst ben je 10% van de grondprijs verschuldigd.

In de koopovereenkomst staat een datum waarop de woning uiterlijk gebruiksklaar moet zijn voor bewoning. Geldt deze termijn ook als ik mijn huidige woning nog niet heb verkocht?

Ja. We adviseren je daarom je goed te laten informeren naar de verkoopbaarheid van je huidige woning. Het is daarom verstandig om je huidige woning te verkopen binnen de reserveringsperiode van je kavel (totaal 12 maanden).

Wie doet de aanleg van de noodzakelijke kabels en leidingen voor het huis?

Bij het bouwrijp maken komen de kabels en leidingen in het openbaar gebied te liggen. Je aannemer doet een verzoek aan de nutsbedrijven om de woning aan te sluiten. Daarvoor worden kosten berekend aan de aannemer. Hij brengt op zijn beurt de kosten aan jou in rekening, tenzij deze aansluitkosten reeds onderdeel uitmaken van de met de aannemer gesloten / te sluiten koop- aanneemovereenkomst. Het is niet uit te sluiten dat de aannemer wil dat je de aansluiting zelf aanvraagt.

Mag ik financieel gesteund worden door een ander?

Ja, je mag financieel gesteund worden. Hou er wel rekening mee dat dit fiscale gevolgen kan hebben. En weet dat de reserveringsovereenkomsten, koopovereenkomst en eigendomsakte wel op je eigen naam moeten staan.

Mag ik de kavel doorverkopen?

Het is niet toegestaan om de kavel binnen twee jaar na voltooien van de woning te verkopen. Er is in de koopovereenkomst een verbod tot doorverkoop opgenomen. Alleen in bijzondere omstandigheden kan hier een ontheffing voor verleend worden. Bij niet, niet-tijdige of niet behoorlijke nakoming is er een boete verschuldigd ter hoogte van €50.000,-.

Het verbod tot doorverkoop is niet van toepassing bij de kavels die gekocht worden onder de noemer  'Bouwen voor een Ander'

Mag ik mijn woning meteen na oplevering doorverkopen?

Het is niet toegestaan om de woning binnen twee jaar na voltooien van de woning te verkopen. Er is in de koopovereenkomst een verbod tot doorverkoop en een verplichting tot zelfbewoning opgenomen. Alleen in bijzondere omstandigheden kan hier een ontheffing voor verleend worden. Bij niet, niet-tijdige of niet behoorlijke nakoming is er een boete verschuldigd ter hoogte van €50.000,-.

Het verbod tot doorverkoop is niet van toepassing bij de kavels die gekocht worden onder de noemer  'Bouwen voor een Ander'

Is er een verplichting tot zelfbewoning of antispeculatiebeding?

Ja. Er is een verplichting tot zelfbewoning van toepassing. De woning is uitsluitend om zelf ( en met eventuele gezinsleden) te bewonen. Deze verplichting is van toepassing gedurende twee jaar vanaf de datum van voltooiing van de woning. Bij niet, niet-tijdige of niet behoorlijke nakoming is er een boete verschuldigd ter hoogte van €50.000,-.

Het verbod tot zelfbewoning is niet van toepassing bij de kavels die gekocht worden onder de noemer  'Bouwen voor een Ander'